۱۰:۱۹     ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - اقتصاد ملي
۱   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - قبض
  ۰.۴   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي امروز
۲۳۴.۳   كيلووات ساعت  
كاهش CO2 امروز  
  ۰.۵   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0.4). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 234.3). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0.5).
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - اقتصاد ملي
۸۰۱   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - قبض
  ۳۲۸   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي تاكنون
۱۸۳۹۳۰   كيلووات ساعت
كاهش CO2 تاكنون
  ۳۷۷   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 801). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 328). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 183930). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 377).